Prehlásenie o zásadach ochrany osobných údajov
Spoločnosť Carnifex spol. s r.o., poskytovateľ medzinárodných logistických služieb.

Úvod

Osobné údaje (ako ich definuje GDPR) nespracúvame inak, ako uchovávaním mien osôb a telefónnych čísel, ktoré ich môžu identifikovať.

Stále však máme určité povinnosti podľa GDPR a tento dokument ich objasňuje.

Toto oznámenie bolo vypracované na základe usmernení  a vzťahuje sa na:

   • E-mailová a textová korešpondencia
   • Telefónny kontakt
   • Marketing

GDPR znamená všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) (EÚ) 2016/679.

PECR znamená nariadenia o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách (smernica ES) 2003.

Prečítajte si pozorne toto upozornenie a kontaktujte nás, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy.

Kontaktujte nás na info@carnifex.sk

Aké informácie zbierame?

Jediné osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, ako sú definované v GDPR, sú mená a telefónne čísla jednotlivcov, ktoré ich môžu identifikovať.

Nezhromažďujeme žiadne citlivé osobné údaje, ako ich definuje GDPR.

Tieto údaje zhromažďujeme v existujúcich databázach Carnifex spol. s r.o., z webových stránok; adresárov; a kontaktov tretích strán.

Ako používame osobné údaje?

Používame osobné údaje pre:

   • Poskytovanie služieb
   • Poskytovanie marketingovej a eventovej komunikácie
   • Právne povinnosti (napr. podľa požiadaviek Finančného riaditeľstva SR, polície alebo iných vládnych orgánov)

Aký právny základ máme na spracovanie vašich osobných údajov?

Podľa údajov GDPR spracovávame osobné údaje na základe:

Súhlas. Jednotlivec nám dal jasný súhlas. Jednotlivec môže tento súhlas odvolať a informovať nás      e-mailom alebo telefonicky.

Zmluvy. Spracovanie je nevyhnutné pre zmluvu, ktorou disponujeme, alebo preto, že sme boli požiadaní, aby sme pred uzavretím zmluvy podnikli konkrétne kroky, súvisiace s uzatvorením zmluvy.

Legitímne záujmy.

Možno ich zhrnúť takto:

Účel – máme oprávnený záujem o marketing našich služieb pre existujúcich a potenciálnych zákazníkov na udržanie predaja.

Nevyhnutnosť – nemôžeme to dosiahnuť bez použitia mien, e-mailových adries, alebo telefónnych čísel jednotlivcov.

Vyvažovanie – sú to legitímne záujmy, ktoré sú pri podnikaní primerane očakávané, a nie sú nimi zneužívané záujmy, práva ani sloboda jednotlivca.

Kedy zdieľame osobné údaje?

S osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a zverejňujeme ich alebo ich zdieľame len v prípade potreby, ako je uvedené v predchádzajúcej časti „právny základ“.

Nepredávame osobné údaje.

Zdieľame osobné údaje s tretími stranami, pokiaľ je to potrebné v súvislosti s poskytovaním našich služieb, alebo vykonávaním našich obchodných operácií.

Kde uchovávame a spracovávame osobné údaje?

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú na Slovensku – v databázach firmy Carnifex spol. s r.o., pokiaľ nie sú zdieľané  s treťou stranou na účely poskytovania našich služieb, alebo vykonávania našich obchodných operácií.

Ak prenesieme údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru do krajiny, ktorá nedostala od EÚ rozhodnutie o GDPR v súvislosti s ochranou osobných údajov, presadzujeme naše obchodné podmienky, ktoré vyžadujú, aby prijímateľ dodržiaval štandardné ustanovenia EÚ o ochrane údajov.

Ako zabezpečíme osobné údaje?

Osobné údaje sa uchovávajú a chránia nasledujúcimi ustanoveniami:

   • Osobné údaje sa ukladajú do zabezpečených serverov a pristupujú k nim len zamestnanci spoločnosti Carnifex spol. s r.o., ktorí používajú zabezpečený softvér,
   • Zdroje IT sú kryté,
   • Zálohy sa uchovávajú a majú k nim prístup iba zamestnanci spoločnosti Carnifex spol. s r.o., prípadne zamestnanci spoločností, ktoré majú s Carnifex spol. s r.o., uzatvorenú Sprostredkovateľskú zmluvu.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Carnifex spol. s r.o., uchováva osobné údaje (t. j. mená jednotlivcov a telefónne čísla) minimálne 10 rokov, aby boli splnené požiadavky v oblasti finančného účtovníctva, medzinárodných obchodných dohovorov a colnej dokumentácie.

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

Podľa GDPR rešpektujeme právo dotknutých osôb na prístup a kontrolu ich osobných údajov. Ako také povoľujeme jednotlivcom:

   • prístup k osobným údajom (uchovávame iba mená a telefónne čísla)
   • možnosť opravy a vymazania (pokiaľ nie sme povinní dodržiavať zákon)
   • odvolať súhlas (ak sa spracúvajú údaje za podmienky súhlasu)

Jednotlivci môžu tieto práva uplatňovať tak, že nás kontaktujú, ako je uvedené nižšie. Ak je jednotlivec nespokojný s našou odpoveďou, môže podať sťažnosť.

PECR

Nariadenia o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách (smernica ES) 2003).

Ako nás kontaktovať:

Sídlo spoločnosti: Carnifex spol. s r.o., Černyševského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

IČO: 46852298
IČ DPH: SK2023610402

Tel.: +421/944 440 404, +421/232 20 10 65

Email: info@carnifex.sk

Prehlásenie o zásadach ochrany osobných údajov
Spoločnosť Carnifex spol. s r.o., so sídlom Černyševského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO:46852298, SK2023610402, poskytovateľ medzinárodných logistických služieb.

Osobné údaje (ako ich definuje GDPR) nespracúvame inak, ako uchovávaním mien osôb a telefónnych čísel, ktoré ich môžu identifikovať.

Stále však máme určité povinnosti podľa GDPR a tento dokument ich objasňuje.

Toto oznámenie bolo vypracované na základe usmernení a vzťahuje sa na:
• E-mailová a textová korešpondencia
• Telefónny kontakt
• Marketing

GDPR znamená všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) (EÚ) 2016/679.

PECR znamená nariadenia o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách (smernica ES) 2003.

Prečítajte si pozorne toto upozornenie a kontaktujte nás, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy.

Kontaktujte nás na info@carnifex.sk.

Spoločnosť vyhlasuje, že osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), ktoré sú účinné od 25.05.2018.

Aké informácie zbierame?
Jediné osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, ako sú definované v GDPR, sú mená a telefónne čísla jednotlivcov, ktoré ich môžu identifikovať.

Nezhromažďujeme žiadne citlivé osobné údaje, ako ich definuje GDPR.

Tieto údaje zhromažďujeme v existujúcich databázach Carnifex; z webových stránok; adresárov; a kontaktov tretích strán.
– identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa bydliska, doručovacia alebo iná kontaktnáadresa, dátum narodenia, vlastnoručný podpis;
– kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
– údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok, doklady o oprávnení na výkon príslušnej činnosti;
– údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom/ kontaktom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii so spoločnosťou v rámci obchodného prípadu.

Na aké účely používame osobné údaje?
Používame osobné údaje pre:
• Poskytovanie služieb
• Poskytovanie marketingovej a eventovej komunikácie
• Právne povinnosti (napr. podľa požiadaviek Finančného riaditeľstva SR, polície alebo iných vládnych orgánov)
• Uzatváranie, evidencia a správa obchodných prípadov v súvislosti so zabezpečovaním a/alebo vykonávaním prepravy tovaru vrátane starostlivosti o zákazníkov (ďalej aj ako „zmluva“), vybavovanie obchodných prípadov – zmlúv so zákazníkmi, komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi, ktorí prejavili záujem o služby, produkty našej spoločnosti. Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Aký právny základ máme na spracovanie vašich osobných údajov?
Podľa údajov GDPR spracovávame osobné údaje na základe:

Súhlas. Jednotlivec nám dal jasný súhlas. Jednotlivec môže tento súhlas odvolať a informovať nás e-mailom alebo telefonicky.

Zmluvy. Spracovanie je nevyhnutné pre zmluvu, ktorou disponujeme, alebo preto, že sme boli požiadaní, aby sme pred uzavretím zmluvy podnikli konkrétne kroky, súvisiace s uzatvorením zmluvy.

Legitímne záujmy. Možno ich zhrnúť takto:

Účel – máme oprávnený záujem o marketing našich služieb pre existujúcich a potenciálnych zákazníkov na udržanie predaja.

Nevyhnutnosť – nemôžeme to dosiahnuť bez použitia mien, e-mailových adries, alebo telefónnych čísel jednotlivcov.

Vyvažovanie – sú to legitímne záujmy, ktoré sú pri podnikaní primerane očakávané, a nie sú nimi zneužívané záujmy, práva ani sloboda jednotlivca.

Kedy zdieľame osobné údaje?
S osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a zverejňujeme ich alebo ich zdieľame len v prípade potreby, ako je uvedené v predchádzajúcej časti „právny základ“.

Nepredávame osobné údaje.

Zdieľame osobné údaje s tretími stranami, pokiaľ je to potrebné v súvislosti s poskytovaním našich služieb, alebo vykonávaním našich obchodných operácií.

Kde uchovávame a spracovávame osobné údaje?
Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú na Slovensku – v databázach firmy Carnifex spol. s r.o., pokiaľ nie sú zdieľané s treťou stranou na účely poskytovania našich služieb, alebo vykonávania našich obchodných operácií.

Ak prenesieme údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru do krajiny, ktorá nedostala od EÚ rozhodnutie o GDPR v súvislosti s ochranou osobných údajov, presadzujeme naše obchodné podmienky, ktoré vyžadujú, aby prijímateľ dodržiaval štandardné ustanovenia EÚ o ochrane údajov. Vo všeobecnosti sa však prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích nevykonáva.

Ako zabezpečíme osobné údaje?
Osobné údaje sa uchovávajú a chránia nasledujúcimi ustanoveniami:
• Osobné údaje sa ukladajú do zabezpečených serverov a pristupujú k nim len zamestnanci spoločnosti Carnifex, ktorí používajú zabezpečený softvér,
• Zdroje IT sú kryté,
• Zálohy sa uchovávajú a majú k nim prístup iba zamestnanci spoločnosti Carnifex spol. s r.o., prípadne zamestnanci spoločností, ktoré majú s Carnifex spol. s r.o. uzatvorenú Sprostredkovateľskú zmluvu. Zamestnanci prevádzkovateľa a iné osoby oprávnené nakladať s osobnými údajmi dotknutých osôb sú v súlade s Nariadením a zákonom riadne poučené o svojich povinnostiach, najmä o povinnosti zachovávať dôvernosť a mlčanlivosť o osobných údajoch.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Carnifex spol. s r.o. uchováva osobné údaje (t. j. mená jednotlivcov a telefónne čísla) minimálne 2 roky, aby boli splnené požiadavky v oblasti finančného účtovníctva, medzinárodných obchodných dohovorov a colnej dokumentácie. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený osobné údaje spracúvať po dobu trvania zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo zmluvy. Po skončení zmluvy bude prevádzkovateľ osobné údaje spracúvať za účelom realizácie postupu pri vymáhaní dlžných čiastok a/alebo uplatnenia reklamácie a ďalších postupov s tým spojených a len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie účtovných dokladov, zmluvnej a inej dokumentácie a to len v nevyhnutnom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v tomto bode je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť zmluvu a teda ani poskytnúť služby alebo iné produkty spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami. Bez ich poskytnutia nevie prevádzkovateľ objednávku zákazníka vybaviť a zmluvu uzatvoriť.

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov
Podľa GDPR rešpektujeme právo dotknutých osôb na prístup a kontrolu ich osobných údajov. Ako také povoľujeme jednotlivcom:
• prístup k osobným údajom (uchovávame iba mená a telefónne čísla)
• možnosť opravy a vymazania (pokiaľ nie sme povinní dodržiavať zákon)
• odvolať súhlas (ak sa spracúvajú údaje za podmienky súhlasu)

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 25. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Jednotlivci môžu tieto práva uplatňovať tak, že nás kontaktujú, ako je uvedené nižšie. Ak je dotknutá osoba nespokojná s našou odpoveďou, môže podať sťažnosť a má právo tiež podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

PECR

Nariadenia o ochrane súkromia a elektronických komunikáciách (smernica ES) 2003).

Ako nás kontaktovať:
Sídlo spoločnosti: Carnifex spol. s r.o., Černyševského 15, 851 01 Bratislava
IČO:46852298
IČ DPH: SK2023610402

Tel.: 0944 440 404, +421/ 232 20 10 65

Email: info@carnifex.sk


Tieto zásady pri spracúvaní osobných údajov sú platné od 25.05.2018.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.