VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ODOSIELATEĽA
Spoločnosti Carnifex spol. s r.o., so sídlom Černyševského 15 , 851 01 Bratislava Slovenská republika, IČO: 46852298

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky Odosielateľa (ďalej len „VOP Odosielateľa“) vydáva spoločnosť Carnifex spol. s r.o. s cieľom úpravy práv a povinností zmluvných strán zmluvy o preprave veci (ďalej len „zmluva o preprave“), ktorú uzatvára spoločnosť Carnifex spol. s r.o., so sídlom Černyševského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46852298, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 84493/B/V (ďalej len „Odosielateľ“) a fyzická osoba, právnická osoba a ďalšie právne subjekty, ktoré sú podnikateľmi (ďalej ako „Dopravca“). Dopravca pri uzatváraní a uskutočňovaní prepravnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predmetom zmluvy o preprave je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán vznikajúcich pri preprave zásielky.


(2)
Zmluvou o preprave sa Dopravca zaväzuje Odosielateľovi, že prepraví zásielku z určitého miesta (miesto určenia nakládky) do iného určeného miesta (miesto určenia vykládky) a Odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť za prepravu odplatu (prepravné).


(3)
Právne vzťahy založené zmluvou o preprave sa riadia Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Z.z., ďalej len „Dohovor CMR“), ak je daná jeho pôsobnosť v zmysle ustanovenia čl. 1 ods. 1 až 4 Dohovoru CMR a subsidiárne zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a týmito VOP Odosielateľa. V prípadoch, kedy na daný právny vzťah založený zmluvou o preprave nie je možné aplikovať ustanovenia Dohovoru CMR, spravuje sa ustanoveniami Obchodného zákonníka, ostatných právnych predpisov Slovenskej republiky a týmito VOP Odosielateľa.


(4)
Dopravca je povinný sa pred uzatvorením zmluvy o preprave oboznámiť s VOP Odosielateľa. Tieto VOP Odosielateľa platia pre všetky zmluvné vzťahy medzi Dopravcom a Odosielateľom, týkajúce sa prepravy zásielky a to od okamihu uzatvorenia zmluvy o preprave až do okamihu úplného splnenia všetkých záväzkov, ktoré pre Zmluvné strany z uzatvorenej zmluvy o preprave vyplývajú, alebo inak súvisia. Uzatvorením zmluvy o preprave ďalej ako objednávky, je Dopravca viazaný týmito VOP Odosielateľa a vyjadruje s nimi svoj súhlas. Pri potvrdení objednávky nie je dopravca oprávnený doplniť alebo inak uviesť výhrady či zmeny, tieto musia byť vopred osobitne a písomne odsúhlasené objednávateľom. Dopravca sa prijatím objednávky zaväzuje riadne a včas prepraviť tovar/vec/zásielku a to z miesta nakládky do miesta vykládky v zmysle podmienok objednávky, podľa právnych predpisov a Dohovoru CMR.


(5)
Po akceptácii týchto VOP Odosielateľa sa všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami budú aj do budúcnosti riadiť týmito VOP Odosielateľa. Obchodné podmienky Dopravcu platia
iba v prípade, že Odosielateľ výslovne, v písomnej forme v prepravnej zmluve akceptoval, že obchodné podmienky Dopravcu majú prednosť pred znením VOP Odosielateľa. V opačnom prípade majú VOP Odosielateľa prednosť pred znením obchodných podmienok Dopravcu.


(6)
Pokiaľ tieto VOP Odosielateľa stanovujú pre určitý úkon písomnú formu, táto sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme.


(7)
Objednávateľ (Carnifex spol. s r.o.) sa zaväzuje zaplatiť prepravné. V uvedenej cene prepravného sú zahrnuté všetky náklady dopravcu vrátane vedľajších poplatkov a prípadne čakania na nakládke, alebo vykládke do 48 hodín.


(8)
Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa obdŕžania potvrdených (pečiatka, podpis, dátum , ŠPZ jazdnej súpravy) originálov dokumentov o preprave, CMR, prípadne colných dokumentov a Vašej faktúry. Dopravcu žiadame aby najneskôr do 14 dní od uskutočnenia prepravy zaslal poštou na korešpondenčnú adresu objednávateľa (Carnifex spol. s r.o.) originál potvrdenej faktúry, CMR a dodacie listy.


(9)
Po nedodržaní 14 dňovej lehoty doručenia dokumentov k preprave sa automaticky splatnosť faktúry predlžuje na 90 dní. Na faktúre je nutné uviesť číslo objednávky/prepravy a bankové spojenie v tvare IBAN.


(10)
V prípade ak je v nákladnom liste, resp. nákladnom liste CMR (alebo inom doklade potvrdzujúcom realizáciu prepravy) uvedená akákoľvek výhrada, splatnosť prepravného sa odkladá až do vyriešenia reklamácie.


(11)
Pri prepravách s paletovou výmenou, žiadame dopravcov o včasné odoslanie paletových lístkov potvrdených pečiatkou, podpisom a dátumom. Zápisy v CMR dokumente sú pre nás neakceptovateľné. Dopravca je povinný zabezpečiť vrátenie paliet v požadovanom množstve najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa dodania zásielky príjemcovi. To neplatí v prípade ak Odosielateľ výslovne uvedie Dopravcovi inak. V prípade ak Dopravca túto povinnosť nesplní je Odosielateľ oprávnený mu vyúčtovať k úhrade nevrátené palety a to v sume 15,- EUR a príslušnú daň /1 ks (EWP) a jednorazový manipulačný poplatok 10,- EUR a príslušnú daň.


(12)
V prípade nepristavenia vozidla na nakládku v dohodnutom termíne alebo zrušenie prepravy dopravcom do 12 hodín pred dohodnutou nakládkou je Odosielateľ oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu a to vo výške dohodnutej ceny za prepravu.


Dopravca sa ďalej zaväzuje:


A) každú objednávku potvrdiť písomne, faxom alebo emailom,


B) akékoľvek zmeny na nakládke/vykládke, škodu, možnosť škody, zmeny ohľadne tovaru, dokumentácie alebo údajov bezodkladne písomne emailom alebo faxom oznámiť objednávateľovi a zaznamenať ich v prepravnom liste pred vykonaním úkonu,


C) v prípade poruchy na vlastnom vozidle bezodkladne zabezpečiť ich odstránenie bez toho aby tým bolo ohrozené včasné vykonanie prepravy. Ak to nie je možné zabezpečiť vhodné náhradné vozidlo spĺňajúce podmienky na vykonanie prepravy,


D) v prípade prekážky brániacej vykonaniu prepravy umožniť objednávateľovi spolupracovať pri odstránení takejto prekážky a to obzvlášť pri problémoch na nakládke/vykládke, oneskorení, poruchách alebo dopravnej nehode vozidla,


E) zabezpečiť, vodiči budú počas prepravy dostupní prostredníctvom mobilného telefónu a v prípade potreby na požiadanie poskytnúť telefónne číslo na vodiča,


F) rešpektovať a dodržiavať interné predpisy odosielateľa a príjemcu. V prípade vzniku akejkoľvek škody v objektoch alebo na prevádzkovom území odosielateľa tovaru/veci/zásielky alebo jej príjemcu, sa dopravca zaväzuje túto škodu uhradiť poškodenému a to v plnej výške. Ak budú voči spoločnosti Carnifex spol. s r.o., uplatnené akékoľvek škody alebo náhrada škody, dopravca sa zaväzuje túto škodu, resp. sankcie na základe vystavenej faktúry v plnej výške uhradiť,


G) odstaviť a opustiť vozidlo je prípustné len v prípade ak to preprava tovaru/veci/zásielky nevyhnutne vyžaduje, preprava pripúšťa alebo ak mu to výslovne prikáže oprávnená osoba. Parkovanie je povolené len na vyhradených zabezpečených a strážených parkoviskách,


H) dodržať informačnú povinnosť a to: 1. poskytovať presné a promptné informácie o priebehu prepravy, 2.informovať o mimoriadnych okolnostiach, 3. vždy informovať o meškaní vozidla, 4. informovať o stave zákazky a polohe vozidla, 5. po naložení a vyložení tovaru zaslať textovú správu na kontaktné číslo objednávateľa a to v pracovné dni (pondelok až piatok),


I) rešpektovať a dodržovať prísny zákaz dokladania, prekladania alebo uskladnenia tovaru bez písomného súhlasu objednávateľa,


J) za žiadnych okolností nezadať vykonanie prepravy tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa,


K) zabezpečiť vozidlo štandardnou výbavou pre konkrétny typ prepravy a výbavou na upevnenie nákladu (protišmykové podložky v dostatočnom množstve, upínacie pásy, ochranné rohy, predné a zadné zaisťovacie tyče proti poškodeniu tovaru, colné lanko). Pre šoféra je nutné zabezpečiť ochranné oblečenie (reflexná vesta, dlhé nohavice, ochranná prilba, pracovná obuv s oceľovou špičkou, ochranné okuliare a pracovné rukavice).
V prípade porušenia vyššie uvedených záväzkov je objednávateľ (Carnifex spol. s r.o.) oprávnený uplatniť sankciu vo výške 33,-€ za každé porušenie a túto sumu ponížiť z celkovej sumy za prepravu (neplatí pre bod C, D, kde za každé porušenie záväzku bude uložená sankcia vo výške 100,-€). Dopravcovi budú vyúčtované všetky náklady naviac, škody ako aj zmluvná pokuta v prípade oneskoreného pristavenia vozidla na nakládku alebo vykládku,
nedodržania niektorého z dohodnutých termínov alebo nedodržaním dohodnutých podmienok prepravy a táto zmluvná pokuta sa ukladá až do výšky 100% z dohodnutej ceny no minimálne vo výške 100,-€. Výška zmluvnej pokuty bude objektívne posúdená a stanovená objednávateľom (Carnifex spol. s r.o.) a to podľa závažnosti a rozsahu porušenia podmienok a bude odrátaná z celkovej ceny za prepravu. Osobitný zákaz platí pre vedenie vozidla/prepravný proces pod vplyvom alkoholu, omamnej, psychotropnej látky alebo liekov znižujúcich schopnosť viesť vozidlo a nakladať tak s tovarom/vecou/zásielkou. Týmto konaním sa dopravca/vodič vystavuje nielen hrozbe uloženia zmluvnej pokuty až do výšky dohodnutého prepravného ale aj možnosti postúpenia veci príslušnému organu a tak hrozby trestného stíhania. V prípadoch uplatnenia zmluvnej pokuty a iných plnení voči dopravcovi podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa požadovať od dopravcu aj náhradu škody v plnom rozsahu. Dopravca sa zaväzuje, že dodrží absolútnu ochranu klienta objednávateľa a neutralitu voči všetkým menovaným firmám i tretej strane v tejto objednávke alebo dokumentácii. V rámci absolútnej ochrany klienta sa dopravcovi prísne zakazuje osobne alebo prostredníctvom tretej osoby oslovovať alebo inak kontaktovať klienta objednávateľa s ponukou obchodnej príležitosti, vykonania alebo obstarania prepravy. Všetky informácie obsiahnuté v tejto zmluve/objednávke sú dôverné a preto bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa (Carnifex spol. s r.o.) sa prísne zakazuje sprístupňovať tieto informácie tretej osobe a to najmä na nakládke alebo vykládke! Pri porušení povinnosti dopravcu upravujúcej absolútnu ochranu klienta je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dopravcovi pokutu vo výške 1.660,- EUR. Za poistenie prepravovanej zásielky v zmysle dohovoru CMR zodpovedá dopravca.


(13)
Dopravca prehlasuje, že okamžikom uzatvorenia zmluvy o preprave má platné poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú pri plnení zmluvy o preprave, a že poistná hodnota v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony je najmenej vo výške 33.000,- EUR, v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou do 7,5 ton je najmenej vo výške 75.000,- EUR a v prípade vykonávania prepravy vozidlom s celkovou hmotnosťou 40 ton je najmenej vo výške 150.000,- EUR a zároveň poistná hodnota platného poistenia Dopravcu je vždy najmenej vo výške skutočnej hodnoty prepravovanej zásielky pri danej preprave. Hodnotu prepravovanej zásielky oznámi Dopravcovi Odosielateľ. Ak hodnota prepravovanej zásielky nie je Dopravcovi oznámená do dňa predchádzajúceho dňu vykonania prepravy, je povinnosťou Dopravcu vyžiadať si od Odosielateľa informáciu o hodnote zásielky, ktorá má byť prepravovaná. Ak Dopravca nesplní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí, že bol riadne oboznámený s hodnotou zásielky, a že okamžikom uzatvorenia zmluvy o preprave má Dopravca platné poistenie pre prípad svojej zodpovednosti za škodu, vzniknutú pri plnení zmluvy o preprave s výškou poistného krytia najmenej vo výške podľa prvej vety tohto ustanovenia VOP Odosielateľa. Dopravca ďalej prehlasuje, že platnosť a účinnosť poistných zmlúv neskončí skôr ako do dňa ukončenia tejto prepravy dohodnutej v tejto zmluve. Dopravca je povinný na požiadanie Odosielateľa zaslať Odosielateľovi kópiu poistnej zmluvy prostredníctvom emailu alebo faxu. Dopravca zodpovedá za platnosť všetkých potrebných povolení na prepravu, ako i iných nevyhnutných
dokumentov potrebných k preprave. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR za každé jednotlivé porušenie a v prípade nesplnenia povinnosti minimálnej výšky poistného krytia vo výške dohodnutého v tomto bode, zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi výškou poistného krytia, na ktoré sa zaviazal Dopravca a výškou reálneho poistného krytia, na ktoré má uzavretú platnú poistnú zmluvu. V prípade vzniku škody na zásielke bude táto škoda likvidovaná prednostne z poistenia Dopravcu a to v plnej výške, v akej škoda reálne vznikla a to i nad rámec limitu zodpovednosti za škodu určeného Dohovorom CMR.


(14)
Dopravca zodpovedá za vyhovujúci technický stav vozidla, vrátane ložnej plochy a nepoškodenej plachty, zodpovedá rovnako aj za povinnú výbavu osádky vozidla a jej ochranné vybavenie (uvedené v bode K) ods.12). Dopravca rovnako zodpovedá za to, že preprava je realizovaná len osobami s potrebnou odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia niektorých z vyššie uvedených povinností je Dopravca povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé jednotlivé porušenie.


(15)
V prípade vyčíslenia a nárokovania zmluvnej pokuty Dopravcovi zostáva nárok Odosielateľa na prípadné poistné plnenie nedotknutý. Uplatnením nároku na akúkoľvek dohodnutú zmluvnú pokutu v tejto zmluve nie je dotknuté právo Odosielateľa požadovať náhradu škody, ktorá presahuje výšku vyúčtovanej zmluvnej pokuty.


(16)
V prípade porušenia niektorej z povinností Dopravcu, ktorá je v zmysle zmluvy o preprave, a týchto VOP Odosielateľa, zabezpečená zmluvnou pokutou, je Odosielateľ oprávnený uplatniť voči Dopravcovi aj náhradu škody, bez súčasného uplatnenia zmluvnej pokuty.


(17)
Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody je splatná dňa nasledujúceho po dni jej uplatnenia voči druhej zmluvnej strane. Zmluvnú pokutu, resp. náhradu škody je potrebné uplatniť písomne tak, aby z uplatnenia bolo zrejmé, čo ním zmluvná strana sleduje. Písomná forma sa považuje za dodržanú aj vtedy, ak je úkon urobený v elektronickej forme. Zmluvná pokuta, resp. náhrada škody sa považuje za uplatnenú dňom nasledujúcim po dni, v ktorom mala zmluvná strana, voči ktorej uplatnenie smeruje možnosť sa s uplatnením zmluvnej pokuty, resp. náhrady škody oboznámiť.


(18)
Zmluvné strany sa dohodli, že Dopravca nemá zádržné právo ani záložné právo k zásielke a to ani za účelom zabezpečenia pohľadávky Dopravcu voči Odosielateľovi zo zmluvy o preprave. Dopravca je vždy povinný zásielku dodať príjemcovi. Zádržné právo a záložné právo k zásielke Dopravcovi nepatrí.


(19)
Dopravca je povinný dodržiavať minimálnu mzdu vodiča, ktorý ako zamestnanec Dopravcu vykonáva prepravu v súlade so zákonom o minimálnej mzde platným v Spolkovej republike Nemecko (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) (ďalej len „zákon o minimálnej mzde MiLoG“), v súlade so zákonom o minimálnej mzde platným vo Francúzskej republike (LoiMacron) (ďalej len „zákon
o minimálnej mzde LoiMacron“), a v súlade so zákonom o minimálnej mzde platným v Rakúskej republike. Dopravca je tiež povinný riadne a včas splniť všetky svoje oznamovacie povinnosti a povinnosti v oblasti vytvárania a poskytovania príslušnej dokumentácie voči príslušným orgánom Spolkovej republiky Nemecko, ako i všetky ostatné povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platného znenia zákona o minimálnej mzde MiLoG, Rovnako je Dopravca povinný riadne a včas splniť všetky svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platného zákona o minimálnej mzde LoiMacron v prípade, kedy je daná jeho pôsobnosť. Rovnako je Dopravca povinný riadne a včas splniť všetky svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z platného zákona o minimálnej mzde v Rakúskej republike v prípade, kedy je daná jeho pôsobnosť. Dopravca vyhlasuje, že je oboznámený s aktuálne platným a účinným znením zákona o minimálnej mzde MiLoG, zákona o minimálnej mzde LoiMacron a zákona o minimálnej mzde v Rakúskej republike a zaväzuje sa ich dodržiavať. Dopravca je povinný plnenie uvedených povinností v zmysle tohto bodu VOP Odosielateľa na výzvu Odosielateľa kedykoľvek dostatočne preukázať. V prípade ak porušením povinností Dopravcu podľa tohto bodu VOP Odosielateľa bude uložená akákoľvek sankcia alebo vyvodená zodpovednosť za škodu, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu výlučne Dopravca a tento je povinný uloženú sankciu alebo náhradu škody zaplatiť v plnej výške. V prípade vzniku alebo uplatnenia akýchkoľvek nárokov tretích osôb voči Odosielateľovi, vzniknutých z dôvodu porušenia zákona o minimálnej mzde MiLoG alebo zákona o minimálnej mzde LoiMacron alebo zákona o minimálnej mzde v Rakúskej republike zo strany Dopravcu je Dopravca povinný tieto nároky tretích osôb v celom rozsahu uspokojiť sám. Túto povinnosť má Dopravca tiež výslovne voči nárokom orgánov sociálneho poistenia, finančných úradov ako i ostatných orgánov, príslušných na kontrolu dodržiavania predmetných zákonov. V prípade ak Dopravca s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa vykoná prepravu prostredníctvom tretej osoby, iného dopravcu (viď čl. III bod 8 týchto VOP Odosielateľa), je povinný zabezpečiť a overiť, aby táto osoba riadne a včas splnila všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o minimálnej mzde MiLoG ako i povinnosti zo zákona o minimálnej mzde LoiMacron v prípadoch a povinnosti zo zákona o minimálnej mzde v Rakúskej republike, kedy je daná ich pôsobnosť. Ak táto tretia osoba nesplní ktorúkoľvek z povinností vyplývajúcich jej zo zákona o minimálnej mzde MiLoG alebo zo zákona o minimálnej mzde LoiMacron alebo zo zákona o minimálnej mzde v Rakúskej republike, zodpovedá za prípadnú škodu alebo uložené sankcie z dôvodu tohto porušenia v celom rozsahu Dopravca, ktorý je prípadnú škodu alebo uložené sankcie povinný v plnej výške nahradiť. Využitím tretej osoby na vykonanie prepravy sa Dopravca nijako nezbavuje zodpovednosti a povinností, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tohto bodu VOP Odosielateľa.


(20)
Dopravca prehlasuje, že pri všetkých nárokoch Odosielateľa voči Dopravcovi z dôvodu vykonaných prepráv sa premlčacia doba predlžuje na 10 rokov od doby, kedy začala premlčacia doba plynúť prvý raz.


(21)
Dopravca nemá právo svoje nároky voči Odosielateľovi zo zmluvy o preprave postúpiť tretej strane. Prípadné spory vzniknuté medzi Dopravcom a Odosielateľom z uzatvorenej
zmluvy o preprave, sa Zmluvné strany pokúsia riešiť predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami.
Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi Zmluvnými stranami, vzniknuté na základe zmluvy o preprave vrátane vzťahov súvisiacich s uzatvorenou zmluvou o preprave sa vždy riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktoré majú prednosť pred právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodné právo je vždy slovenské v prípade medzinárodnej prepravy na ktorú sa vzťahuje Dohovor CMR je rozhodca rozhodcovský súd povinný rozhodovať podľa Dohovoru CMR v súlade s článkom 33 Dohovoru CMR.
Tieto VOP Odosielateľa boli prijaté a sú platné od 01.09.2017. Všetky zmeny a doplnky týchto VOP Odosielateľa sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle Odosielateľa.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.